Ogólnopolski Konkurs fotograficzny „Bitwa Warszawska 1920 roku”

Ogólnopolski Konkurs fotograficzny
Kwiaty polne dla poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 roku”


Ogólnopolski Konkurs fotograficzny „Bitwa Warszawska 1920 roku”


Wspólnie świętujmy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej – tymi słowami Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej zachęca już dziś do udziału w uroczystościach, które mają upamiętnić jedną z najważniejszych bitew w historii świata. (https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/100-rocznica-bitwy-warszawskiej–polskie-zwyciestwo-dla-wolnosci-europy )

W tym roku przypada 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, określanej jako 18. decydująca bitwa w dziejach świata. Dla ówczesnej – odradzającej się po latach niewoli – Polski był to moment szczególny. W godzinie próby cały naród stanął do walki, by bronić z trudem wywalczonej wolności. Zwycięstwo, nazywane Cudem nad Wisłą, stało się spoiwem dla kolejnych pokoleń Polaków.

15 sierpnia 2020 przypada Święto Wojska Polskiego, które jest hołdem dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 roku i upamiętnia Zwycięską Bitwę Warszawską 1920 roku. Jednym ze świąt przypadających na dzień 15 sierpnia jest uroczystość kościelna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, popularne także jako Matki Boskiej Zielnej. W Polsce i innych krajach europejskich tego dnia czci się Matkę Boską Wniebowziętą uznaną za patronkę ziemi i roślinności.

Tak więc dlatego, Fundacja Ogród Edukacji zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „ Kwiaty polne dla poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 roku”

Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie fotograficznym

Kwiaty polne dla poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 roku”

w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej

100. rocznica Bitwy Warszawskiej – polskie zwycięstwo

dla wolności Europy”

Organizator: Fundacja Ogród Edukacji z Nieporętu

  • Celem konkursu jest godne upamiętnienie militarnego sukcesu naszych bohaterskich przodków. Kultywowanie pamięci o Bitwie Warszawskiej. Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kształtowanie postaw patriotycznych. Rozwijanie szacunku wobec dokonań́ poprzednich pokoleń́. Rozbudzanie zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny. Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności. Propagowanie sztuki fotografowania, jednej z form artystycznego wyrazu, jako środka komunikacji międzyludzkiej.

…………………………………………………………………………….…………….

Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. W przypadku osób niepełnoletnich

organizatorzy wymagają zgody rodziców (opiekunów) na udział dziecka w konkursie i jest to równoznaczne z zaakceptowaniem przez osobę dorosłą postanowień regulaminu.

2 Technika prac – zdjęcie.

  • Przedmiotem konkursu są̨ fotografie, których tematyka wiąże się̨ z podanym tytułem.
  • Tematem fotografii powinny być kwiaty polne. Mogą być uchwycone ́ niezwykłe krajobrazy i urokliwe przyrodnicze miejsca naszej Ojczyzny. Mogą̨ to być́ kwiaty polne ( w tym zioła), które powinny być́ promowane z uwagi na swoją wartość́.
  • Dopuszcza się̨ fotografie kwiatów polnych wykonanych w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.
  • Zgodnie z założeniami konkursu, organizatorzy oczekują na kreatywne podejście do tematu.
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie pięć różnych zdjęć.

3. Wiek uczestników jest nieograniczony.

Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:

Kategoria I: uczestnicy do 16 roku życia

Kategoria II: uczestnicy po 16 roku życia

4. Prace należy przygotować w formie elektronicznej

Plik należy nazwać imieniem i nazwiskiem oraz kategorią ( I lub II)

Razem z nadesłanymi fotografiami należy podać datę oraz miejsce wykonania,

– w przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodziców/opiekunów

– adres e-mail,

– ewentualnie, numer telefonu kontaktowego.

5. Prace na konkurs należy przesłać w terminie:

od 1 czerwca do 5 sierpnia 2020 roku

na adres: ogrodedukacji@gmail.com

6. Powołane przez organizatora jury będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłoni zwycięzców. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają̨ ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokona oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę̨ wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze prace, które zajmą̨ pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad. Decyzja jury jest ostateczna.

7. Wyniki konkursu zostaną̨ opublikowane 10 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej Organizatora. Laureaci zostaną̨ powiadomieni o terminie i sposobie wręczenia nagród drogą telefoniczną lub przez e-mail.

8. Zwycięzcy otrzymają̨ atrakcyjne nagrody rzeczowe. Po zakończeniu konkursu odbędzie się̨ wystawa online prac konkursowych.

9. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

10. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i

regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie prac na

konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i

materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez

osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego

wizerunku.

Prawa autorskie

Wraz z nadesłaniem zdjęcia Uczestnik udziela bezterminowej, nieodpłatnej i

niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora w celu promowania:

a) fotografii,

b) niniejszego konkursu,

c) Organizatora konkursu.

Organizator zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich osobistych wszystkich

uczestników konkursu.

11. Przesłanie fotografii stanowi potwierdzenie, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść.

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie. Poprzez wysłanie zdjęć́ na Konkurs nieodpłatnie przenoszę̨ na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego – Fundację Ogród Edukacji w Nieporęcie- „ „ Kwiaty polne dla poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 roku” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z przepisami rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia.

Zespół Fundacji Ogród Edukacji