Konkurs literacki „Dziwny jest ten świat”

Zapraszamy do  udziału   konkursie literackim

Dziwny jest ten świat – pandemiczny pamiętnik młodego pisarza”

wszystkich młodych  Poetów  w wieku od 9 do 21 lat, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu legionowskiego.

Zasady Konkursu są proste:

Opisz w formie kartki z pamiętnika okres pobytu w domu w czasie pandemii,   zajęcia domowe, związane z nauką szkolną, rozwijaniem swoich zainteresowań, czy też swoje przemyślenia w czasie izolacji.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy – maksymalnie 2 stron formatu A4 w formie elektronicznej  w terminie do 30 kwietnia  2021 roku na adres  konkurs@fundacjaogrodedukacji.pl

Wyjątkowo atrakcyjne, główne nagrody dla  zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych ufundował Powiat Legionowski.

Honorowy patronat nad  projektem kulturalno- profilaktycznym objęli:

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Starosta  Legionowski Sylwester Sokolnicki

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Legionowie


Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie organizatora konkursu – Fundacji Ogród Edukacji z Nieporętu.

Regulamin uczestnictwa w powiatowym konkursie literackim

Dziwny jest ten świat-pandemiczny pamiętnik młodego pisarza”

Organizator: Fundacja Ogród Edukacji z Nieporętu

Zadaniem uczestników jest opisanie okresu pobytu w domu w czasie epidemii, zawierając w pamiętniku nie tylko codzienne zajęcia domowe, zajęcia związane z nauką szkolną czy rozwijaniem swoich zainteresowań́, ale też przemyślenia w czasie przymusowej izolacji.

Celem konkursu jest

 • wprowadzenie w świat kultury i języka ojczystego poprzez napisanie pamiętnika literackiego poprawnego pod względem językowym, ortograficznym i gramatycznym,
 • rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego,
 • stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom,
 • propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców,
 • uzewnętrznienie emocji i praktyk towarzyszących pandemii oraz doświadczenia przebywania w domu ze względów bezpieczeństwa,
 • zwiększanie aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży z powiatu legionowskiego.

…………………………………………………………………………….…………….

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest dedykowany dla uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu legionowskiego.
 2. Organizatorzy wymagają zgody rodziców (opiekunów) na udział dziecka w konkursie i jest to równoznaczne z zaakceptowaniem przez osobę dorosłą postanowień regulaminu.
 3. Kryteria oceny pracy literackiej:
 • zgodność treści z tematem,
 • stopień samodzielności,
 • indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu,
 • zgodności struktury tekstu z wymogami gatunkowymi określonej formy wypowiedzi,
 • poprawność kompozycyjna, uporządkowany układ treści, spójność tekstu,
 • dobór słownictwa, poprawność leksykalna i frazeologiczna,
 • poprawność gramatyczna, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
 • rozmiary pracy: maksymalnie 2 strony formatu A4 (Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5).
 1. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
 • Klasy IV-VI szkoły podstawowej
 • Klasy VII- VIII szkoły podstawowej
 • Klasy I – IV szkoły ponadpodstawowej

5. Prace należy przygotować w formie elektronicznej

Plik należy nazwać tytułem konkursu.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

 • Imię, nazwisko autora, klasę, adres mailowy, nr telefonu,
 • Nazwę szkoły, imię i nazwisko rodzica lub nauczyciela – opiekuna.

6. Prace na konkurs należy przesłać w terminie:

od 1 marca do 30 kwietnia 2021 roku

na adres konkurs@fundacjaogrodedukacji.pl

7. Powołane przez organizatora jury będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłoni zwycięzców. Wszystkie prace nadesłane do Konkursu podlegają̨ ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokona oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę̨ wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych prac. Spośród nadesłanych utworów literackich Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia – o ilości tych prac zadecyduje podczas obrad. Decyzja jury jest ostateczna.

8. Wyniki konkursu zostaną̨ opublikowane 1 czerwca 2021 roku na stronie internetowej Organizatora. Laureaci zostaną̨ powiadomieni o terminie i sposobie wręczenia nagród drogą telefoniczną lub przez e-mail.

9. Zwycięzcy otrzymają̨ atrakcyjne nagrody. Po zakończeniu konkursu odbędzie się̨ wystawa online prac konkursowych.

10. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

11. Zgłoszenie pracy literackiej na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i

regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie prac na

konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż utwory nie naruszają dóbr osobistych i

materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez

osobę zgłaszającą.

12. Prawa autorskie – Wraz z nadesłaniem pracy konkursowej Uczestnik udziela bezterminowej, nieodpłatnej licencji na rzecz Organizatora w celu promowania niniejszego konkursu. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich osobistych wszystkich

uczestników konkursu.

13. Przesłanie pracy konkursowej stanowi potwierdzenie, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść.

Oświadczam, że jestem autorem pracy, którą zgłaszam do konkursu oraz posiadam do niej pełne prawa autorskie. Poprzez wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę̨ na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego – Fundację Ogród Edukacji w Nieporęcie- „Dziwny jest ten świat-pandemiczny pamiętnik młodego pisarza” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z przepisami rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

14. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.