O Fundacji Ogród Edukacji

Misją Fundacji Ogród Edukacji jest tworzenie kreatywnej przestrzeni dla wszechstronnej edukacji i kultury w świetle wyzwań XXI wieku. Przestrzeni, w której każda osoba, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, może poszerzać swoją wiedzę, rozwijać talenty, odkrywać radość płynącą z bycia darem dla drugiego człowieka. 

Celem Fundacji  jest działanie  na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska.  Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów społecznych  i organizacji wolontariatu.  

Podtrzymywanie i  upowszechnianie wiedzy o polskim dziedzictwie narodowym poprzez innowacyjne pokazanie ciągłości procesów historycznych, kulturowych i społecznych, swoiste łączenie przeszłości z teraźniejszością, pielęgnowanie tradycji, dorobku i tożsamości narodowej w dzisiejszych pokoleniach. Wspieranie działalności oświatowej, wychowawczej i opiekuńczej. Wspieranie i promowanie różnych form kształcenia umożliwiających rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Wierzymy, że w naszym Ogrodzie Edukacji mogą rosnąć, rozwijać się i owocować  wielkie projekty.  

Celem statutowym działania Fundacji Ogród Edukacji jest między innymi:

1)    podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2)    podejmowanie i wspieranie inicjatyw w dziedzinie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji

3)    wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

4)    działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

5)    wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

6)    działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

7)    działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym,

8)    realizowanie zadań pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

9)    promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem,

10) podejmowanie działań związanych z aktywizacją zawodową, łagodzeniem skutków bezrobocia,

11) działalnie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

12) działanie na rzecz rozwoju regionalnego – Mazowsza,