Wojewódzki Konkurs Literacki „Moim autorytetem – Patron mojej szkoły”

Regulamin wojewódzkiego konkursu literackiego

,,Moim autorytetem – Patron mojej szkoły”

organizowanego przez Fundację Ogród Edukacji z Nieporętu

Niniejsze przedsięwzięcie odbywa się wraz z dostosowaniem

do zaleceń MEiN, GIS oraz MZ.

Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W uchwale wskazano, że w roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki. W 1822 roku w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim. Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści i myśliciele, którzy wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej. „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza będą również w tym roku lekturą 11. Narodowego Czytania. 

Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie twórczego opowiadania pt.; ,,Moim autorytetem – Patron mojej szkoły”.

Konkursowi będzie przyświecało motto: Adama Mickiewicza „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”. W swojej pracy uczeń powinien wyjaśnić jak rozumie słowa romantycznego poety nawiązując do Patrona szkoły do której uczęszcza. ( Jeśli szkoła nie ma nadanego imienia można napisać opowiadanie nawiązujące do uhonorowanych przez Sejm RP patronów roku 2022, czyli Marii Grzegorzewskiej, Marii Konopnickiej, Ignacego Łukasiewicza, Józefa Mackiewicza, Wandy Rutkiewicz czy Józefa Wybickiego, którzy będą patronować rokowi 2022).

Tematyką może być życie Patrona Szkoły, jego twórczość czy uniwersalne wartości którymi się w nim kierował. Poszukiwanie autorytetu  pomaga uczniom wyznaczać osobiste cele i do nich dążyć poprzez uczenie się przez całe życie.

W przypadku Patronów Szkół, znanych i zasłużonych osób, łatwiej stworzy

cenny zbiór wartości.

Cele szczegółowe konkursu:

 1. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, kreatywności, samodzielności i twórczego myślenia uczniów.
 2. Kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy rozwijanie pasji poszukiwania wartości estetycznych literatury.
 3. Stwarzanie możliwości do wykorzystania wiedzy kulturowo-literackiej, świadomości językowej i stylistycznej w praktyce.
 4. Kształtowanie postawy szacunku wobec wybitnych dzieł literatury i kultury polskiej – Skłonienie uczniów do refleksji nad słowami Adama Mickiewicza.
 5. Kształcenie umiejętności prezentowania własnych opinii oraz prowadzenia dialogu na tematy związane z kulturą, sztuką, nauką i literaturą.
 6. Pobudzenie do działania społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.
 7. Rozwijanie talentów uczniów.
 8. Wspieranie działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

§ 1
Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ogród Edukacji w Nieporęcie.
 4. Regulamin konkursu wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Ogród Edukacji w Nieporęcie http://fundacjaogrodedukacji.pl Wszelkie bieżące informacje dotyczące konkursu publikowane będą na ww. stronie internetowej.

§ 2

Przedmiot konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest napisanie twórczego opowiadania. Podkreślenie etosu języka polskiego i motywowanie różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.

§ 3
Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego.
 2. Praca ucznia literacka musi być wykonana indywidualnie.
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika/ów nienaruszające praw autorskich osób trzecich nigdzie poprzednio niepublikowane.
 4. Konkurs ma charakter dwuetapowy (szkolny i wojewódzki).

Konkurs literacki przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, klas 1 – 8

w trzech kategoriach wiekowych:
 dla uczniów klas 1 – 3
 dla uczniów klas 4 – 6
 dla uczniów klas 7 – 8

Konkurs literacki przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, klas 1- 4

w dwóch kategoriach wiekowych:
 dla uczniów klas 1 – 2
 dla uczniów klas 3 – 4


§4
Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie twórczego opowiadania pt.; ,,Moim autorytetem – Patron mojej szkoły”.

Konkursowi będzie przyświecało motto: Adama Mickiewicza „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”. W swojej pracy uczeń powinien wyjaśnić jak rozumie słowa romantycznego poety nawiązując do Patrona szkoły do której uczęszcza. (Jeśli szkoła nie ma nadanego imienia można napisać opowiadanie nawiązujące do uhonorowanych przez Sejm RP patronów roku 2022, czyli Marii Grzegorzewskiej, Marii Konopnickiej, Ignacego Łukasiewicza, Józefa Mackiewicza, Wandy Rutkiewicz czy Józefa Wybickiego, którzy będą patronować rokowi 2022).

Tematyką może być życie Patrona Szkoły, jego twórczość czy uniwersalne wartości którymi się w nim kierował. Poszukiwanie autorytetu  pomaga uczniom wyznaczać osobiste cele i do nich dążyć poprzez uczenie się przez całe życie. W przypadku Patronów Szkół, znanych i zasłużonych osób, łatwiej stworzyć cenny zbiór wartości.

Praca konkursowa literacka nie powinna przekraczać 3 stron formatu A-4.

 1. Kryteria oceny pracy literackiej:
 • zgodność treści z tematem,
 • stopień samodzielności,
 • indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu,
 • zgodności struktury tekstu z wymogami gatunkowymi określonej formy wypowiedzi,
 • poprawność kompozycyjna, uporządkowany układ treści, spójność tekstu,
 • dobór słownictwa, poprawność leksykalna i frazeologiczna,
 • poprawność gramatyczna, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
 • rozmiary pracy: maksymalnie 3 strony formatu A4 (Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5).

§ 5

Sposób składania prac konkursowych oraz terminarz konkursu


Zasady oceny – Konkurs dwuetapowy – Etap Szkolny i Etap Wojewódzki

Etap I – szkolny odbywa się̨ na terenie danej szkoły do 15 kwietnia 2022 roku.

 1. Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna powołana na terenie szkoły.
 2. Przewodniczącym komisji jest szkolny koordynator konkursu.
 3. Termin i formę̨ przeprowadzenia I etapu ustala szkolny koordynator konkursu.
 4. Szkolny koordynator konkursu ma obowiązek uzyskania oświadczeń́ rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażenie zgody na publikowanie na stronie Organizatora Fundacji Ogród Edukacji w Nieporęcie oraz na stronach osób i instytucji, które objęły patronat honorowy nad konkursem, danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu), którego praca przejdzie do etapu wojewódzkiego.
 5. W terminie od 15 do 25 kwietnia 2022 r szkolny koordynator konkursu przesyła w wersji elektronicznej protokół z przebiegu szkolnego etapu konkursu wraz z pracami uczniów (załącznik 1) do Organizatora ( wiadomość należy nazwać: Protokół z przebiegu szkolnego etapu konkursu: ,,Moim autorytetem – Patron mojej szkoły”) na adres email: ogrodedukacji@gmail.com
 6. Do etapu wojewódzkiego szkoła kwalifikuje maksymalnie trzech uczniów. Reprezentują̨ oni swoją szkołę̨ na etapie wojewódzkim. Autorzy do prac dołączają̨ Oświadczenia prawnych opiekunów – (załącznik 2).

Etap II – finał wojewódzki do 20 maja 2022 r.

 1. Etap wojewódzki przeprowadza komisja wojewódzka.
 2. Konkurs jest przeprowadzany na dwóch poziomach szkół:

– szkoły podstawowe
– szkoły ponadpodstawowe.

 1. Z każdego poziomu szkół zostaną̨ wyłonieni laureaci: I, II i II miejsce w każdej kategorii wiekowej.

Nadesłane prace podlegają̨ ocenie formalnej oraz merytorycznej pod względem:

– zgodności z tematem i celami konkursu,

– oryginalności pracy,
– poprawności merytorycznej i językowej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przetwarzania i publikowania nadesłanych prac.
 2. Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
 3. Ogłoszenie wyników 20 maja – 2022 roku. Wyniki zostaną̨ opublikowane na stronie internetowej Organizatora: http://fundacjaogrodedukacji.pl
 4. Forma i data wręczenia dyplomów i podziękowań dla uczniów i nauczycieli zostanie podana do publicznej wiadomości w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Przewidywany termin to maj -czerwiec 2022r.

§ 6

Prawa autorskie

 1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Wraz z nadesłaniem pracy konkursowej Uczestnik udziela bezterminowej, nieodpłatnej licencji na rzecz Organizatora w celu promowania niniejszego konkursu. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich osobistych wszystkich uczestników konkursu.
 3. Przystępując do Konkursu uczestnicy przyznają Organizatorowi prawa do bezpłatnego
  eksponowania oraz bezpłatnych publikacji zgłoszonych prac, w jakiejkolwiek postaci: rzeczywistej, drukowanej, telewizyjnej albo cyfrowej, włączając Internet.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przedmiotowego konkursu.
 2. Przesłanie pracy konkursowej stanowi potwierdzenie, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść. Oświadcza, że jest autorem pracy, którą zgłasza do konkursu oraz posiada do niej pełne prawa autorskie. Poprzez wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). Wyraża zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu – Fundację Ogród Edukacji w Nieporęcie-w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z przepisami rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Szczegółowe informacje o konkursie http://fundacjaogrodedukacji.pl

Załącznik nr 1

………………………………, dn. ……………………

/ pieczątka szkoły /

Protokół z przebiegu szkolnego etapu konkursu:

,,Moim autorytetem – Patron mojej szkoły”


Organizatorzy konkursu:

Szkoła ………….…………. im. ……………………………… w …………………………Do II etapu – wojewódzkiego – zakwalifikowali się uczniowie:

 1. ………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………….
 3. ……………………………………………………….…Szkolna Komisja w składzie:

Koordynator – PRZEWODNICZĄCY: ……………………………………………….


CZŁONKOWIE
1……………………………………………………. …………………………..
2…………………………………………………… ……………………………dokonała oceny prac oraz wyłoniła trzech uczestników etapu wojewódzkiego

Załącznik nr 2
Karta zgłoszenia do konkursu literackiego

Moim autorytetem – Patron mojej szkoły”


Szkoła ………………… im. ……………………………… w ……………………………..

Dane osobowe autora pracy:

1.Imię i nazwisko ucznia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….2. Imię i nazwisko nauczyciela

…………………………………………………………………………………………………………………………………….


Kontakt:

Tel……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Poniżej przekazuję pracę konkursową i akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu .

Oświadczenia:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział osoby niepełnoletniej w konkursie przedmiotowym i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacja jego zapisów.
Oświadczenie stwierdzające, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.


TREŚĆ PRACY LITERACKIEJ ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………